Regulamin konkursu #PrzytulTygryska

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie #przytulTygryska
 2. „Regulamin konkursu” reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest TBM Sp. z o.o., ul. Kolejowa 7a, 27-415 Kunów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595506; NIP: 6612372405,kapitał zakładowy w wysokości 6 660 000,00 zł w całości opłacony.
 4. Fundator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 k.c..
 5. Konkurs trwa w dniach 11.10.2021 do 5.12.2021 do godziny 00:00.
 6. W celu nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyboru laureatów powołana zostanie Komisja Konkursowa („Komisja”).
 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach aplikacji na smartfony Tygryski („Aplikacja”).
 8. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Zleceniodawcy lub Organizatora.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 13. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.
 14. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, współpracownikiem Fundatora, przedstawiciela Fundatora oraz Zleceniodawcy, firmy Europa Centralna Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Polska, REGON: 140876235, NIP: 5272533954, KRS: 0000274378, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu, a także nie jest pracownikiem żadnego z Najemców centrum handlowego Europa Centralna w Gliwicach, ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
 2. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram.
  2. zapoznanie się z Regulaminem;
  3. wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 3.
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
 4. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 5. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§3
OPIS I PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY

 1. Zadaniem konkursowym uczestnika jest:
  • pobranie aplikacji Tygryski na smartfona,
  • zrobienie zdjęcia swojemu dziecku w trakcie jego ulubionej zabawy czy sposobie spędzania czasu wolnego poprzez aplikację Tygryski,
  • dodanie Tygryskowej naklejki w aplikacji Tygryskowej,
  • opublikowanie posta z w/w zdjęciem, na swoim profilu na Instagramie lub/i Facebooku
  • oznaczenie w w/w poście profilu @naszetygryski
  • dodanie w w/w poście hasztagu #PrzytulTygryska.
 2. W konkursie przewidziano nagrody:
  • 400 maskotek Tygrysków 30 cm, o wartości 45,51 zł każda
  • 8 pluszaków Tygrysków 1 m, o wartości 492 zł każda.
 3. Organizator przewidział 408 nagród dla 408 zwycięzców.
 4. Komisja Konkursowa w trakcie trwania konkursu, wyłoni co 7 dni przynajmniej jednego zwycięzcę według harmonogramu:
  1. dla etapu w terminie 11 – 17.10.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 18.10.2021
  2. dla etapu w terminie 18 – 24.10.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 25.10.2021
  3. dla etapu w terminie 25 – 31.10.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 02.11.2021
  4. dla etapu w terminie 01 – 07.11.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 08.11.2021
  5. dla etapu w terminie 08 – 14.11.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 15.11.2021
  6. dla etapu w terminie 15 – 21.11.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 22.11.2021
  7. dla etapu w terminie 22 – 28.11.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 29.11.2021
  8. dla etapu w terminie 29.11 – 05.12.2021, ogłoszenie wyników odbędzie się do 06.12.2021.
 5. Nagrodzony zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej po umieszczeniu stosownej informacji na stronie konkursowej www.tygryski.pl.
 6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu – zdobywca Nagrody, winien zgłosić się w wiadomości prywatnej w celu podania danych do wysyłki nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

§4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
 4. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.
 5. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jej na łamach portalu Facebook oraz Instagram.

§5
DANE OSOBOWE

 1. W ramach konkursu nie są przetwarzane dane osobowe.

§6
REKLAMACJE

 1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „„Konkurs #przytulTygryska” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15.04.2022 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w treści posta w linku pod dedykowanym postem konkursowym oraz w siedzibie Organizatora i Zleceniodawcy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z powodu wystąpienia problemów technicznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego odpowiedzialność ponosi Organizator Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

* Tygryski są najchętniej kupowaną marką chrupek kukurydzianych bez glutenu i dodatku cukru na podstawie danych z Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia za rok 2020